فرایند پذیرش
برای نمایش در ابعاد بزرگتر روی فلوچارت کلیک نمائید.