قوانین و مقررات
ارائه دفترچه و کارت شناسائی عکس دار معتبر در هنگام مراجعه الزامیست.
ارائه اطلاعات لازم درخصوص تشکیل پرونده ضروریست.
در مراجعات تصادفات و سوانح ارائه کروکی و یا گزارش اورژانس 115 الزامیست.
تاریخ و دستور بستری پزشک معالج به منزله وجود تخت خالی در بخش مربوطه نیست،درمواردی ممکن است به دلیل کمبود تخت،بستری بیمار برای مدت کوتاهی به تعویق انجامد.ولی سعی خواهد شد در همان تاریخ بیمار،بر حسب رعایت نوبت و اولویت بستری گردد.