قوانین و مقررات
ترخیص بیماران از ساعت 12 ظهر به بعد می باشد.
پرداخت هزینه مواردی از عمل جراحی که در تعهد بیمه نمی باشد،بطور کامل بر عهده بیمار خواهد بود.
پس از تولد نوزاد و قبل ترخیص مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی ولادت نوزاد را به بخش زایمان ارائه داده و گواهی ولادت را دریافت نمائید.
بیمار بایستی پس از صدور دستور ترخیص توسط پزشک معالج،نسبت به تسویه حساب و ترک بیمارستان اقدام نماید.در غیر اینصورت هزینه یک تخت روز از آنان دریافت خواهد شد.