تازه علمی
موفقیت کشوری برای بیمارستان شفا تاکستان؛ در برنامه ترویج زایمان طبیعی

1398/2/4 چهارشنبه

مصطفی چترروز، مدیر بیمارستان "شفا" تاکستان، روز سوم اردیبهشت 1398 از انتخاب این مرکز به عنوان "بیمارستان موفق در دستیابی به اهداف برنامه ترویج زایمان طبیعی" در سطح کشور خبر داد.

چترروز با بیان این که بیمارستان شفا در زمینه شاخص زایمان طبیعی در مقایسه با استاندارد کشوری، جایگاه مناسب‌تری دارد، اظهار کرد: دستیابی به این هدف، حاصل تأمین و تربیت نیروی مامایی توانمند، مبارزه با چالش‌های فرهنگی زایمان طبیعی و افزایش آگاهی مادران از طریق برگزاری کلاس های آمادگی برای زایمان و افزایش کیفی خدمات مامایی بوده است.

اهمیت کاهش سزارین نخست مادران باردار در بارداری‌های بعدی

زهرا خوش زبان، مسؤول بخش زایمان بیمارستان "شفا" تاکستان ضمن اشاره به اهمیت کاهش سزارین نخست مادران باردار و تأثیر آن در بارداری‌های بعدی، گفت: در سال گذشته، سزارین مادران شکم اول در بیمارستان شفا به میزان 33/19 درصد بود که نسبت به آمار ارائه شده برای سال 96 کاهش چشمگیری داشته است.

خوش زبان در رابطه با وضعیت نرخ زایمان طبیعی بیمارستان شفا تصریح کرد: در سال گذشته تعداد یک هزار زایمان در این مرکز انجام شده است که از این تعداد، 326 مورد مربوط به مادران شکم اول بوده و تنها 63 تن از این افراد، زایمان سزارین داشتند.

شایان ذکر است، پیش از این، در نشست روز هفتم آبان 97 کمیته ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، اعلام شد که بیمارستان «شفا» تاکستان با شاخص 68.47 درصد زایمان طبیعی از کل زایمان‌های انجام شده در این بیمارستان، رتبه نخست زایمان طبیعی استان قزوین را کسب کرده است.

 
امتیاز دهی