معرفی
.
    نام و نام خانوادگی:  اعظم حسنی نیا
    سمت:   سرپرستار بخش اطفال
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی 
    رشته تحصیلی:    پرستاری
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   hoshsfa@qums.ac.ir
    داخلی:    7220

معرفی اجمالی بخش اطفال:
بخش اطفال و نوزادان بیمارستان شفا در طبقه سوم بیمارستان درمجاورت بخش پست پارتوم میباشد که آماده پذیرش بیمار وارائه خدمات پرستاری در 16 تخت فعال که 12 تخت مخصوص بیماران اطفال و 4 تخت نوزاد میباشد ودارای 4 دستگاه فتوتراپی و 2 عدد انکوباتورو 5 عدد کات نوزاد نیز می باشد،بخش دارای 10 نیروی پرستاری و سرپرستار و یک پزشک اطفال میباشد،بیماران شایع دربخش با تشخیص تب و تشنج و گاسترو آنتریت و پنومونی و عفونت ادراری و نوزادان پره ترم وایکتروما ددیابتی و مادرپره اکلمسی و....بستری میگردند.