معرفی
.
    نام و نام خانوادگی:  مهری یوسفی رامندی
    سمت:   سرپرستار بخش سی سی یو  و آی سی یو
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی 
    رشته تحصیلی:    پرستاری
    شرح وظایف:  کلیک کنید
    پست الکترونیک:   hoshsfa@qums.ac.ir
    داخلی:    7195
 

معرفی اجمالی بخش آی سی یو:

بخش آی سی یو از بخش های ویژه بیمارستان شفا تاکستان به حساب می آید این بخش دارای 4 تخت فعال بوده و جهت بستری بیمارانیکه  نیازمند به مراقبت های ویژه هستند میباشد و همچنین دارای  یک دستگاه دیالیز جهت بیمارانیکه نیاز به دیالیز دارند  میباشد.کارکنان بخش شامل متخصص بیهوشی،متخصص داخلی،متخصص نورولوژی،کادر پرستاری و کادرخدمات می باشد.