معرفی
.
    نام و نام خانوادگی:  مهری یوسفی رامندی
    سمت:   سرپرستار بخش سی سی یو  و آی سی یو
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی 
    رشته تحصیلی:    پرستاری
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   hoshsfa@qums.ac.ir
    داخلی:    7216

معرفی اجمالی بخش سی سی یو:
 بخش سی سی یو از بخش های ویژه بیمارستان شفا تاکستان به حساب می آید این بخش دارای 5 تخت فعال بوده و جهت بستری بیماران قلبی که  نیازمند به مراقبت های ویژه هستند میباشد .کارکنان بخش شامل متخصص قلب،کادر پرستاری،کادرخدمات می باشد.