معرفی
.
    نام و نام خانوادگی:  نسرین رحمنی
    سمت:   مسئول اتاق عمل جنرال
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی 
    رشته تحصیلی:    اتاق عمل
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   hoshsfa@qums.ac.ir
    داخلی:    7142


معرفی اجمالی اتاق عمل جنرال:
بخش اتاق عمل دارای سه اتاق فعال بوده که درچهار فیلد جراحی ارتوپدی  ، زنان ، جراحی عمومی و
ENT خدمات بالینی ارائه مینماید.که با برنامه ریزی روزانه و تخصیص سه فیلد در هروز که یک اتاق به صورت روزانه در اختیار جراحی زنان بوده و  دو اتاق دیگر تقسیم بندی شده و طبق ساعت و روز مشخص جراحی مربوطه در آن انجام میشود. لیست عملهای جراحی روزانه از بخش وارد سیستم HIS بیمارستان شده و طبق اولویت بندی توسط جراح مربوطه و مسئول بخش در اتاق عمل پذیرش می شوند.بعد از اتمام عمل و پایان تایم ریکاوری با بخش مربوطه جهت تحویل بیمار هماهنگی لازم بعمل می آید و بیمار تحویل بخش میگردد.