معرفی
 
    نام و نام خانوادگی:   سجاد غلامعلی پور
    سمت:    مسئول امور اداری
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی ارشد
    رشته تحصیلی:    مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   hoshsfa@qums.ac.ir
    داخلی:    7004

    نام و نام خانوادگی:   اصغر کشاورز
    سمت:    مسئول کارگزینی
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی 
    رشته تحصیلی:    مدیریت
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   hoshsfa@qums.ac.ir
    داخلی:    7006

    نام و نام خانوادگی:   میثم مهرابی
    سمت:    کارگزین، مسئول خدمات و رابط روابط عمومی
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی ارشد
    رشته تحصیلی:    فیتوشیمی
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   hoshsfa@qums.ac.ir
    داخلی:    7005