معرفی
 
    نام و نام خانوادگی:   فرح رحمانی
    سمت:    مسئول امور مالی بیمارستان
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی ارشد
    رشته تحصیلی:    حسابداری
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   hoshsfa@qums.ac.ir
    داخلی:    7008