معرفی
    نام و نام خانوادگی:   مجید رحمانی
    سمت:    مسئول انفورماتیک
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی
    رشته تحصیلی:    کامپیوتر-نرم افزار
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   itshafa@qums.ac.ir
    داخلی:    7042

    نام و نام خانوادگی:   حسین نفری
    سمت:    مسئول انفورماتیک
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی
    رشته تحصیلی:    فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتری
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   itshafa@qums.ac.ir
    داخلی:    7042