معرفی
 
    نام و نام خانوادگی:   عارفه کریمی
    سمت:    مسئول اسناد پزشکی 
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی
    رشته تحصیلی:    فناوری اطلاعات سلامت
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   hoshsfa@qums.ac.ir
    داخلی:    7043