معرفی
 
    نام و نام خانوادگی:   فاطمه رحمانی
    سمت:    مدارک پزشکی 
    مدرک تحصیلی:   کارشناسی
    رشته تحصیلی:    کامپیوتر
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   hoshsfa@qums.ac.ir
    داخلی:    7053