معرفی
    نام و نام خانوادگی:   لیلا رحمانی
    سمت:    کارشناس بهبود کیفیت
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی
    رشته تحصیلی:    پرستاری
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   hosshafa@qums.ac.ir
    داخلی:    7058

    نام و نام خانوادگی:   لیلا رحمانی
    سمت:    کارشناس اعتبار بخشی
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی
    رشته تحصیلی:    پرستاری
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   hosshafa@qums.ac.ir
    داخلی:    7058