معرفی
    نام و نام خانوادگی:   زهره طاهرخانی
    سمت:    امین اموال
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی
    رشته تحصیلی:    کامپیوتر
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   hosshafa@qums.ac.ir
    داخلی:    7009

    نام و نام خانوادگی:   مجتبی رحمانی
    سمت:    انباردار
    مدرک تحصیلی:    دیپلم
    رشته تحصیلی:    -
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   hosshafa@qums.ac.ir
    داخلی:    7227