معرفی
    نام و نام خانوادگی:   حمیده یعقوبی
    سمت:    کارشناس بهداشت محیط
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی
    رشته تحصیلی:    بهداشت محیط
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   hosshafa@qums.ac.ir
    داخلی:    7052

    نام و نام خانوادگی:   محسن اصغری
    سمت:    کارشناس بهداشت حرفه ای
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی
    رشته تحصیلی:   بهداشت حرفه ای
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   hosshafa@qums.ac.ir
    داخلی:    7052