معرفی
 
    نام و نام خانوادگی:   هدی رحمانی
    سمت:    کارشناس تجهیزات پزشکی
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی 
    رشته تحصیلی:    تجهیزات پزشکی
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   hoshsfa@qums.ac.ir
    داخلی:    7040