معرفی
 
    نام و نام خانوادگی:   جعفر حدادی
    سمت:    مسئول تاسیسات
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی 
    رشته تحصیلی:    مکانیک سیالات
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   hoshsfa@qums.ac.ir
    داخلی:    7018