معرفی
    نام و نام خانوادگی:   حسن قاسم پور
    سمت:    سوپروایزر آزمایشگاه
    مدرک تحصیلی:    کاردانی
    رشته تحصیلی:    علوم آزمایشگاهی
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   hoshsfa@qums.ac.ir
    داخلی:    7014

معرفی اجمالی واحد آزمایشگاه:
آزمایشگاه بیمارستان شفا تاکستان شامل بخش های مختلفی چون   بخش بیو شیمی - هماتولوژی - سرولوژی - هورمون شناسی - بخش میکروب شناسی خون،مایعات و ادرار - انگل شناسی - بخش پاتولوژی وسیتولوژی - بخش بانک خون می باشد که  با داشتن کادری مجرب وکار آزموده ودلسوز و متعهد علاوه بر بیماران بخش های مختلف بیمارستان تا حد امکان قادر به ارائه خدمت به بیماران سرپایی که تستهای اورژانسی باشد را نیز دارد لازم به ذکر می باشد آمایشگاه در سه دوره  شرکت در برنامه کنترل کیفی خارجی در هر سه دوره نمره بسیار خوبی کسب کرده که این خود نشانه ای از  علم ومهارت بالای مسئول فنی وپرسنل آزمایشگاه دارد که در حال انجام خدمت به عزیزان همشهری تاکستان وحومه می باشد.