بیمه های طرف قرارداد
بیمه سلامت همگانی شامل:
بیمه سلامت   ،   بیمه روستایی
بیمه کارکنان دولت ، بیمه ایرانیان
بیمه سایر اقشار
بیمه تامین اجتماعی
بیمه نیروهای مسلح بیمه کمیته امداد امام خمینی(ره)
بیمه بانک تجارت بیمه بانک کشاورزی
بیمه تکمیلی دی بیمه تکمیلی ایران
بیمه حوادث ترافیکی