برنامه حضور پزشکان
برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان شفا-آذر ماه 98
تاریخ ایام هفته قلب‌وعروق داخلی‌عمومی اطفال  زنان‌وزایمان ارتوپدی جراحی  مغزواعصاب روانپزشکی گوش،حلق،بینی
98/09/01 جمعه --- --- --- --- --- --- --- --- ---
98/09/02 شنبه --- --- د.بابایی --- د.سرخوش --- --- --- ---
98/09/03 یکشنبه د.رحمانی --- طاهرخانی --- --- د.سیدطبائی --- --- د.نقی
98/09/04 دوشنبه د.رحمانی د.طباطبائی طاهرخانی د.فانی د.سرخوش --- --- --- ---
98/09/05 سه شنبه --- --- د.رحمنی د.مریم‌رحمانی --- --- --- --- ---
98/09/06 چهارشنبه --- --- د.هاتفی --- د.سرخوش --- --- --- ---
98/09/07 ینج شنبه --- --- --- --- --- --- --- --- ---
98/09/08 جمعه --- --- --- --- --- --- --- --- ---
98/09/09 شنبه --- --- د.بابایی د.الهام‌رحمانی د.سرخوش --- --- --- ---
98/09/10 یکشنبه د.رحمانی --- طاهرخانی --- --- --- --- --- د.نقی
98/09/11 دوشنبه د.نجاری د.قائمی طاهرخانی --- د.سرخوش --- --- --- ---
98/09/12 سه شنبه --- --- د.رحمنی د.فانی --- --- --- --- ---
98/09/13 چهارشنبه --- --- د.هاتفی د.مریم‌رحمانی د.سرخوش --- --- --- ---
98/09/14 ینج شنبه --- --- --- --- --- --- --- --- ---
98/09/15 جمعه --- --- --- --- --- --- --- --- ---
98/09/16 شنبه --- --- د.بابایی --- د.سرخوش --- --- --- ---
98/09/17 یکشنبه د.رحمانی --- طاهرخانی --- --- د.سیدطبائی --- --- د.نقی
98/09/18 دوشنبه د.رحمانی د.طباطبائی طاهرخانی --- د.سرخوش --- --- --- ---
98/09/19 سه شنبه --- --- د.رحمنی --- --- --- --- --- ---
98/09/20 چهارشنبه --- --- د.هاتفی --- د.سرخوش --- --- --- ---
98/09/21 ینج شنبه --- --- --- --- --- --- --- --- ---
98/09/22 جمعه --- --- --- --- --- --- --- --- ---
98/09/23 شنبه --- --- د.بابایی --- د.سرخوش --- --- --- ---
98/09/24 یکشنبه د.رحمانی --- طاهرخانی --- --- --- --- --- د.نقی
98/09/25 دوشنبه د.رحمانی د.قائمی طاهرخانی --- د.سرخوش --- --- --- ---
98/09/26 سه شنبه --- --- د.رحمنی --- --- --- --- --- ---
98/09/27 چهارشنبه --- --- د.هاتفی --- د.سرخوش --- --- --- ---
98/09/28 ینج شنبه --- --- --- --- --- --- --- --- ---
98/09/29 جمعه --- --- --- --- --- --- --- --- ---
98/09/30 شنبه --- --- د.بابایی --- د.سرخوش --- --- --- ---