پزشکان متخصص
درمانگاه و کلینیک ویژه تخصصی بیمارستان شفا در تخصص های ذیل آماده پذیرش بیماران محترم می باشد.
 
ردیف نوع تخصص نام پزشک ردیف نوع تخصص نام پزشک
1 متخصص قلب و عروق سرکار خانم دکتر نجاری 11 متخصص ارتوپدی سرکار خانم دکتر سرخوش
2 متخصص قلب و عروق جناب آقای دکتر رحمانی 12 متخصص ارتوپدی جناب آقای دکتر رضائی
3 متخصص قلب و عروق جناب آقای دکتر نجفی 13 متخصص ارتوپدی جناب آقای دکتر حسین زاده
4 متخصص داخلی سرکار خانم دکتر زرین کلاه 14 متخصص ارتوپدی جناب آقای دکتر شریفی
5 متخصص داخلی سرکار خانم دکتر طباطبایی 15 متخصص جراحی عمومی جناب آقای دکتر خیری
6 متخصص اطفال و نوزادان جناب آقای دکتر طاهرخانی 16 متخصص جراحی عمومی جناب آقای دکتر سیدطبائی
7 متخصص اطفال و نوزادان سرکار خانم دکتر لشگری 17 متخصص جراحی عمومی جناب آقای دکتر مشیری
8 متخصص اطفال و نوزادان سرکار خانم دکتر هجرتی 18 متخصص مغز و اعصاب سرکار خانم دکتر الهام نادری
9 متخصص زنان و زایمان سرکار خانم دکتر رحمانی 19 متخصص روانپزشکی سرکار خانم دکتر موژان نادری
10 متخصص زنان و زایمان سرکار خانم دکتر کاشانی 20 متخصص گوش،حلق،بینی جناب آقای دکتر صانعی پور