نقشه سايت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse حوزه ریاستحوزه ریاست
مدیریت بیمارستان
ریاست بیمارستان
مترون بیمارستان
Collapse واحدهای پاراکلینیکیواحدهای پاراکلینیکی
آزمایشگاه
تصویربرداری
آندوسکوپی/کلونوسکوپی
درمانگاه ها
Collapse واحدهای اداریواحدهای اداری
امور اداری
امور مالی
انفورماتیک
اسناد پزشکی و ترخیص
بایگانی و مدارک پزشکی
بهبود کیفیت،اعتبار بخشی
انبار،اموال
بهداشت محیط،حرفه ای
تجهیزات پزشکی
تاسیسات
تغذیه
نقلیه
تدارکات
Collapse بخش های درمانیبخش های درمانی
بخش اورژانس
بخش داخلی
بخش جراحی
بخش زنان و زایمان
بخش اطفال
بخش ICU
بخش CCU
اتاق عمل جنرال
اتاق عمل زایمان
بیمه های طرف قرارداد
Collapse میز خدمت الکترونیکیمیز خدمت الکترونیکی
Collapse فرایند پذیرشفرایند پذیرش
معرفی خدمت
مسئول ارائه خدمت
فلوچارت و مراحل گردش کار
قوانبن و مقررات
مستندات مورد نیاز
مدت زمان انجام خدمت
هزینه های مورد نیاز
سوالات متداول
فرم نظر سنجی خدمت
Collapse فرایند ترخیصفرایند ترخیص
معرفی خدمت
مسئول ارائه خدمت
فلوچارت و مراحل گردش کار
قوانین و مقررات
مستندات مورد نیاز
مدت زمان انجام خدمت
هزینه های مورد نیاز
سوالات متداول
فرم نظر سنجی خدمت
فرم ارائه شکایت و پیگیری
Collapse فرایند ارائه مدارکفرایند ارائه مدارک
معرفی خدمت
مسئول ارائه خدمت
فلوچارت و مراحل گردش کار
قوانین و مقررات
مستندات مورد نیاز
مدت زمان انجام خدمت
هزینه های مورد نیاز
سوالات متداول
فرم نظر سنجی خدمت
فرم ارائه شکایت و پیگیری
Collapse فرایند پیگیری در منزلفرایند پیگیری در منزل
معرفی خدمت
مسئول ارائه خدمت
فلوچارت و مراحل گردش کار
قوانین و مقررات
مستندات مورد نیاز
مدت زمان انجام خدمت
هزینه های مورد نیاز
سوالات متداول
فرم نظر سنجی خدمت
فرم ارائه شکایت و پیگیری
Collapse فرایند صدور گواهی ولادتفرایند صدور گواهی ولادت
معرفی خدمت
مسئول ارائه خدمت
فلوچارت و مراحل گردش کار
قوانین و مقررات
مستندات مورد نیاز
مدت زمان انجام خدمت
هزینه های مورد نیاز
سوالات متداول
فرم نظر سنجی خدمت
فرم ارائه شکایت و پیگیری
Collapse درمانگاه تخصصیدرمانگاه تخصصی
برنامه حضور پزشکان
پزشکان متخصص
نحوه نوبت دهی
پرسشهای متداول
گالری تصاویر
ارتقاء سلامت
آموزش سلامت
نقشه سایت
راهنمای مراجعین
معرفی بیمارستان
Collapse درخواست،انتقادات و شکایاتدرخواست،انتقادات و شکایات
فرم درخواست،انتقادات و شکایات
پیگیری انتقادات و شکایات
صفحه ورود مدیر شکایات
Collapse نظرات و پیشنهاداتنظرات و پیشنهادات
فرم نظرات و پیشنهادات
صفحه ورود مدیر پیشنهادات
Collapse دستورالعمل هادستورالعمل ها
مجموعه دستورالعمل های جدید HIV
Collapse دسترسی سریعدسترسی سریع
Collapse مراجعین و بیمارانمراجعین و بیماران
تابلو اعلانات
درباره بیمارستان
بخش های درمانی
امکانات درمانی
پزشکان
فرایند پذیرش ،بستری و ترخیص
سازمان هاي بیمه طرف قرارداد
تعرفه هاي بیمارستان
نوبت دهی درمانگاه ها
ساعات و قوانین ملاقات
فرم ثبت شکایات اداره بازرسی
سامانه پاسخگویی وزارت بهداشت
پرسش هاي متداول
فرم هاي مراجعین و بیماران
آموزش به بیماران
منشور حقوق بیمار
دریافت راهنماي نرم افزارها
نقشه مجتمع
نقشه دسترسی شهري
تلفن هاي مجتمع
تماس با ما
Collapse کارکنانکارکنان
فهرست کارکنان
آیین نامه هاي کارکنان
سامانه آموزش، سیستم تردد خلاصه سوابق کارکنان
امور رفاهی
سامانه اتوماسیون اداري
سامانه اتوماسیون تغذیه
سامانه پست الکترونیک
سامانه خدمات حساب کاربري اینترنت
آموزش کارکنان
سامانه دریافت فایل و نرم افزار
دریافت راهنماي نرم افزارها
بیانیه حفظ حریم خصوصی
راهبرد مشارکت الکترونیکی