آموزش همگانی
بیماری HIV خود مراقبتی در ناخوشی های جزیی
 پیشگیری از دیابت مضرات دخانیات
پیشگیری از سرطان مضرات سیگار
یشگیری از فشارخون پمفلت نیازهای شرعی
تغذیه خود مراقبتی در بارداری
تغذیه با شیر مادر راه های مقابله با کرونا ویروس
 خود مراقبتی سبک زندگی سالم
 خود مراقبتی در سکته ی قلبی فیلم آموزش همگانی