اخبار

ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان «شفا» تاکستان آغاز شد

1399/12/6 چهارشنبه

دکتر فرناز سرخوش رحمانی، رئیس بیمارستان شفا تاکستان، با بیان اینکه ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان‌ها تنها منحصر به خدمات درمانی نبوده و مجموعه خدمات تخصصی مورد نیاز بیماران نیز مورد بررسی کیفی قرار می گیرند، گفت: در راستای اجرای چهارمین دوره اعتباربخشی بیمارستان‌های کشور، این مرکز درمانی در روزهای پنجم و ششم بهمن 99 زیر ذره‌بین ارزیابان وزارت بهداشت قرار می‌گیرد.

رئیس بیمارستان شفا در ادامه اظهار کرد: در این بازدید، تمامی واحدها و بخش های بیمارستان، طبق سنجه‌های ابلاغی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، و در نهایت درجه بیمارستان از نظر کیفیت ارائه خدمات درمانی مشخص می‌گردد.

دکتر سرخوش رحمانی در رابطه با استانداردها و سطح‌بندی سنجه‌های اعتباربخشی گفت: در دوره چهارم اعتباربخشی، 19 محور به عنوان مؤلفه‌های اصلی شناسایی شده‌اند که مشتمل بر 110 استاندارد و 514 سنجه به تفکیکِ 214 سنجه در سطح یک، 214 سنجه در سطح دو و 86 سنجه در سطح سه است. وی در ادامه افزود: محورهای 19گانه اعتباربخشی، در سه دسته کلی رهبری و مدیریت، مراقبت و درمان و حمایت از گیرنده خدمت تقسیم شده‌اند.

گفتنی است، اعتباربخشی بیمارستانی به نوعی درجه بندی بیمارستان‌ها بر اساس کیفیت است. در اعتباربخشی، موارد مختلف که به اصطلاح به آن «سنجه» می‌گویند توسط ارزیابان آموزش دیده مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت درجه کیفی بیمارستان تعیین می‌شود. این درجه بندی در قرارداد سازمان‌های بیمه‌گر با بیمارستان‌ها موثر است.
 
امتیاز دهی