اطلاعیه
دعوتنامه جلسه اعتباربخشی 97/08/22

جلسه اعتباربخشی در تاریخ 97/08/22روز سه شنبه در ساعت 14 در اتاق جلسات و با حضور کلیه مسئولین بخش ها و واحدها برگزار می گردد

دستور جلسه:

بررسی سنجه های تیم مدیریت اجرایی
 
امتیاز دهی