اطلاعیه
برگزاری آزمون دوره غیرحضوری پاسخ به شبهات دینی 1

آزمون دوره پاسخ به شبهات ديني 1 به میزان 12 ساعت از روز شنبه تاریخ 97/10/15 لغایت روز سه شنبه تاریخ 97/10/18، به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان برگزار می گردد.

 
امتیاز دهی