اطلاعیه
اطلاعیه آگهی مزایده بوفه و انتشارات بیمارستان شفا
بیمارستان شفا در نظر دارد یک باب بوفه و انتشارات را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیک واگذار نماید.متقاضیان می توانند از تاریخ 98/04/15 لغایت 98/04/25 صرفاً با مراجعه به سامانه مذکور به آدرس زیر، درخواست های خود را ثبت نمایند.
 
http://setadiran.ir
 
 
امتیاز دهی